202104.20
0

Miratohen ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile

Në mbështetje të neneve 81, pikat 1 dhe 2, shkronja “d”, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një deputeti, me datë 23.03.2021, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr.44/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, dt.29.03.1996, Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Shtesat dhe ndryshimet kryesore…