Shtesa e ndryshime në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë.
202105.25
0

Shtesa e ndryshime në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë.

Problematikat e hasura në respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor janë faktorët kryesorë të shkaktimit të aksidenteve rrugore duke sjellë dëme të kategorizuara sipas rastit në dëme materiale, shëndetësore etj. dhe jo rrallë me pasoja fatale. Ligjvënësi, tradicionalisht tenton të përforcojë masat rregullatore me qëllim parandalimin e këtye ngjarjeve. Gjithsesi, ligji edhe pse instrument kryesor…

Ligji Nr.66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”
202105.18
0

Ligji Nr.66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”

Bonjour Blockchain[1]  Në datën 21.05.2020, Kuvendi ka miratuar Ligjin nr. 66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”. Nisur nga natyra e  këtij ligji, përshtatja dhe metabolizimi i një infrastrukture të tillë ligjore të avancuar kërkon kohë, ndoshta për këtë arsye edhe hyrja në fuqi e tij nuk ka ndjekur afatin…

202105.07
0

Projektligji i ri për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, bazuar në nismën legjislative të Këshillit të Ministrave, në Kuvend është depozituar projektligji për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse. Projektligji, ndër të tjera ka në fokus lehtësimin e procedurave të regjistrimit, modernizimin e shërbimeve dhe parashikimin e procedurave më transparente në lidhje me aktivitetin e…

202105.06
0

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut merr masë të përkohshme ndaj Shqipërisë

Në datë 21.04.2021 Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut nëpërmjet një letre zyrtare u shpreh në lidhje me aplikimin nr. 20204/21 “Shkullaku dhe të tjerë kundër Shqipërisë”, se autoritetet duhet të ndalojnë zbatimin e vendimit të ndërmjetëm të Gjykatës së Shkallës së Parë të Stukturës së Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit nr.131…

202104.20
0

Product Liability Directive for the Digital Age

Artificial intelligence and other emerging digital technologies, such as the Internet of Things or distributed ledger technologies, have the potential to transform our societies and economies for the better. With the advancement of such technology, EU has created a regime of strict liability for defective products applicable in all member states of European Union. “Bitri…

202104.20
0

Miratohen ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile

Në mbështetje të neneve 81, pikat 1 dhe 2, shkronja “d”, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një deputeti, me datë 23.03.2021, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr.44/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, dt.29.03.1996, Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Shtesat dhe ndryshimet kryesore…

202102.24
0

ELI PRINCIPLES FOR THE COVID-19 CRISIS

The outbreak of CODIV-19 has brought immense suffering and death to a considerable number of people around the world. It has impacted fundamentally the functioning of States, their democratic institutions, and legal systems. Therefore, it is understandable that governments have and are continuing to resort to exceptional measures in seeking to get control over the…

201612.01
0

ELI Conference

“Bitri & Bakiu” Attorneys at Law, is an institutional member of the European Law Institute (ELI), a non-profit organization which is based on the contribution, research, recommendations and provision of practical guidance in the field of European law. In the framework of this membership we had the honor to be part of the ELI Annual…