202104.20
0

Miratohen ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile

Në mbështetje të neneve 81, pikat 1 dhe 2, shkronja “d”, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një deputeti, me datë 23.03.2021, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr.44/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, dt.29.03.1996, Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Shtesat dhe ndryshimet kryesore…

202102.24
0

ELI PRINCIPLES FOR THE COVID-19 CRISIS

The outbreak of CODIV-19 has brought immense suffering and death to a considerable number of people around the world. It has impacted fundamentally the functioning of States, their democratic institutions, and legal systems. Therefore, it is understandable that governments have and are continuing to resort to exceptional measures in seeking to get control over the…