Does The Commission Of Appeal on Medical Examinations regarding the Capacity to Work Constitute a quasi-judicial body?
202110.05
0

Does The Commission Of Appeal on Medical Examinations regarding the Capacity to Work Constitute a quasi-judicial body?

(Assessment of The Administrative College of The Supreme Court and ECHR case-law)             The notion of Social Contract by Jean-Jacques Rousseau is defined as a renunciation of the individual rights and freedom that one has in the State of Nature, and the transfer of these rights to the collective body, a new ‘person’, as it…

Çështja e refugjatëve afganë nën optikën e Këshillit të Europës dhe Qeverisë shqiptare
202109.02
0

Çështja e refugjatëve afganë nën optikën e Këshillit të Europës dhe Qeverisë shqiptare

Afganistani tashmë prej vitesh, është shfaqur si një vatër konfliktesh mes grupeve ekstremiste talebanë, trupave amerikane ushtarake dhe popullsisë civile. Talebanët u shfaqën si një nga fraksionet në luftën civile në vitin 1994, duke marrë kontrollin e shumicës së vendit deri në vitin 1996 dhe vendosën si bazë të qeverisjes së tyre versionin e rreptë…

Bitri&Bakiu tashmë anëtar i ri në DIHA
202107.22
0

Bitri&Bakiu tashmë anëtar i ri në DIHA

Studio Ligjore Bitri&Bakiu sapo është anëtarësuar në Dhomën Gjermane të Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri (DIHA).  Me anëtarësimin tonë DIHA ka 79 kompani dhe interesi për të është në rritje. DIHA ka si objektiv kryesor përmirësimin konstant të kushteve ekonomike për investime, tregti dhe shërbime në Shqipëri. Gjithashtu, ka krijuar kompani dhe institucione me synime…

Akt Normativ për një shtesë në Procedurat Tatimore
202107.19
0

Akt Normativ për një shtesë në Procedurat Tatimore

Situata e pandemisë Covid-19 me të cilën po përballet gjithashtu edhe vendi ynë, ka bërë të nevojshme krijimin e një kuadri rregullator që ndihmon tatimpaguesit në plotësimin e detyrimeve që rrjedhin ligji nr.87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” i ndryshuar, sipas dhe në përputhje me datat respektive të fillimit të efekteve të…

Çështja Navalny kundër Rusisë në GJEDNJ
202107.06
0

Çështja Navalny kundër Rusisë në GJEDNJ

Alexei Navalny, një figurë e opozitës politike, u ankua se vendimi për ta vendosur në arrest shtëpiak dhe kufizimet e vendosura mbi të gjatë asaj kohe kishin qenë arbitrare dhe të panevojshme dhe ishin zbatuar në mënyrë që ta parandalonin atë të ndiqte aktivitetet e tij publike dhe politike. Arrestimi shtëpiak i aplikantit ishte urdhëruar…

Aktivitetet e Institutit Evropian të së Drejtës (ELI) 2020
202106.25
0

Aktivitetet e Institutit Evropian të së Drejtës (ELI) 2020

Instituti Evropian i së Drejtës (European Law Institute, ELI) është themeluar në qershor të vitit 2011 si një organizatë kryesisht e pavarur dhe jo fitimprurëse e cila, synon të përmirësojë cilësinë e së drejtës evropiane në kuptimin e gjerë. Gjithashtu, kërkon të iniciojë, kryejë dhe të lehtësojë hulumtimin për të bërë rekomandime dhe të sigurojë…

Informacione mbi akte të reja rregullatore
202106.17
0

Informacione mbi akte të reja rregullatore

Me datë 17.05.2021, Kuvendi ka miratuar Ligjin “Për një ndryshim në Ligjin Nr.10081/2009, Për Licencat, Autorizimet  dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Ndër të tjera tek neni 38 “Dispozitat kalimtare”, të ligjit nr.8438/1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, shtohet pika 14 që përcakton se përjashtimisht nga parashikimet e neneve 13 dhe…

GJEDNJ shprehet për Shërbimet e Inteligjencës Britanike
202105.26
0

GJEDNJ shprehet për Shërbimet e Inteligjencës Britanike

Pas shumë vitesh betejë ligjore, Dhoma e Madhe në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) u shpreh për çështjen e organizatës britanike, që merret me mbrojtjen dhe privatësinë e shtetasve, Big Brother Watch kundër Mbretërisë së Bashkuar. Big Brother Watch ka dërguar 3 kërkesa në GJEDNJ, në datat 4 Shtator 2013, 11 Shtator…

Shtesa e ndryshime në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë.
202105.25
0

Shtesa e ndryshime në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë.

Problematikat e hasura në respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor janë faktorët kryesorë të shkaktimit të aksidenteve rrugore duke sjellë dëme të kategorizuara sipas rastit në dëme materiale, shëndetësore etj. dhe jo rrallë me pasoja fatale. Ligjvënësi, tradicionalisht tenton të përforcojë masat rregullatore me qëllim parandalimin e këtye ngjarjeve. Gjithsesi, ligji edhe pse instrument kryesor…