Bitri&Bakiu tashmë anëtar i ri në DIHA
202107.22
0

Bitri&Bakiu tashmë anëtar i ri në DIHA

Studio Ligjore Bitri&Bakiu sapo është anëtarësuar në Dhomën Gjermane të Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri (DIHA).  Me anëtarësimin tonë DIHA ka 79 kompani dhe interesi për të është në rritje. DIHA ka si objektiv kryesor përmirësimin konstant të kushteve ekonomike për investime, tregti dhe shërbime në Shqipëri. Gjithashtu, ka krijuar kompani dhe institucione me synime…

Akt Normativ për një shtesë në Procedurat Tatimore
202107.19
0

Akt Normativ për një shtesë në Procedurat Tatimore

Situata e pandemisë Covid-19 me të cilën po përballet gjithashtu edhe vendi ynë, ka bërë të nevojshme krijimin e një kuadri rregullator që ndihmon tatimpaguesit në plotësimin e detyrimeve që rrjedhin ligji nr.87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” i ndryshuar, sipas dhe në përputhje me datat respektive të fillimit të efekteve të…

Çështja Navalny kundër Rusisë në GJEDNJ
202107.06
0

Çështja Navalny kundër Rusisë në GJEDNJ

Alexei Navalny, një figurë e opozitës politike, u ankua se vendimi për ta vendosur në arrest shtëpiak dhe kufizimet e vendosura mbi të gjatë asaj kohe kishin qenë arbitrare dhe të panevojshme dhe ishin zbatuar në mënyrë që ta parandalonin atë të ndiqte aktivitetet e tij publike dhe politike. Arrestimi shtëpiak i aplikantit ishte urdhëruar…

Aktivitetet e Institutit Evropian të së Drejtës (ELI) 2020
202106.25
0

Aktivitetet e Institutit Evropian të së Drejtës (ELI) 2020

Instituti Evropian i së Drejtës (European Law Institute, ELI) është themeluar në qershor të vitit 2011 si një organizatë kryesisht e pavarur dhe jo fitimprurëse e cila, synon të përmirësojë cilësinë e së drejtës evropiane në kuptimin e gjerë. Gjithashtu, kërkon të iniciojë, kryejë dhe të lehtësojë hulumtimin për të bërë rekomandime dhe të sigurojë…

Informacione mbi akte të reja rregullatore
202106.17
0

Informacione mbi akte të reja rregullatore

Me datë 17.05.2021, Kuvendi ka miratuar Ligjin “Për një ndryshim në Ligjin Nr.10081/2009, Për Licencat, Autorizimet  dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Ndër të tjera tek neni 38 “Dispozitat kalimtare”, të ligjit nr.8438/1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, shtohet pika 14 që përcakton se përjashtimisht nga parashikimet e neneve 13 dhe…

GJEDNJ shprehet për Shërbimet e Inteligjencës Britanike
202105.26
0

GJEDNJ shprehet për Shërbimet e Inteligjencës Britanike

Pas shumë vitesh betejë ligjore, Dhoma e Madhe në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) u shpreh për çështjen e organizatës britanike, që merret me mbrojtjen dhe privatësinë e shtetasve, Big Brother Watch kundër Mbretërisë së Bashkuar. Big Brother Watch ka dërguar 3 kërkesa në GJEDNJ, në datat 4 Shtator 2013, 11 Shtator…

Shtesa e ndryshime në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë.
202105.25
0

Shtesa e ndryshime në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë.

Problematikat e hasura në respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor janë faktorët kryesorë të shkaktimit të aksidenteve rrugore duke sjellë dëme të kategorizuara sipas rastit në dëme materiale, shëndetësore etj. dhe jo rrallë me pasoja fatale. Ligjvënësi, tradicionalisht tenton të përforcojë masat rregullatore me qëllim parandalimin e këtye ngjarjeve. Gjithsesi, ligji edhe pse instrument kryesor…

Ligji Nr.66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”
202105.18
0

Ligji Nr.66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”

Bonjour Blockchain[1]  Në datën 21.05.2020, Kuvendi ka miratuar Ligjin nr. 66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”. Nisur nga natyra e  këtij ligji, përshtatja dhe metabolizimi i një infrastrukture të tillë ligjore të avancuar kërkon kohë, ndoshta për këtë arsye edhe hyrja në fuqi e tij nuk ka ndjekur afatin…

202105.07
0

Projektligji i ri për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, bazuar në nismën legjislative të Këshillit të Ministrave, në Kuvend është depozituar projektligji për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse. Projektligji, ndër të tjera ka në fokus lehtësimin e procedurave të regjistrimit, modernizimin e shërbimeve dhe parashikimin e procedurave më transparente në lidhje me aktivitetin e…

202105.06
0

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut merr masë të përkohshme ndaj Shqipërisë

Në datë 21.04.2021 Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut nëpërmjet një letre zyrtare u shpreh në lidhje me aplikimin nr. 20204/21 “Shkullaku dhe të tjerë kundër Shqipërisë”, se autoritetet duhet të ndalojnë zbatimin e vendimit të ndërmjetëm të Gjykatës së Shkallës së Parë të Stukturës së Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit nr.131…