two business persons plan a project

Zyra ligjore ju asiston me avokatët me përvojë të konsoliduar në fushat e praktikës juridike të administratës dhe ekonomisë publike. Zyra ligjore ndihmon ndërmarrjet publike dhe private, administratën publike dhe ndërmarrjet e përbashkëta publike / private.

Në mënyrë të veçantë, ne këshillojmë për kontratat e punëve publike dhe shërbimeve, kontratat e furnizimit dhe transaksionet që përfshijnë shërbime publike lokale dhe kompani komunale, ndërmarrje të mbajtura publikisht, privatizime, investime të subvencionuara publikisht, planifikim urbanistik, zonim dhe asetet e mbrojtura nga ana kulturore.

Zyra ligjore ndihmon klientët në procese gjyqësore para gjykatave administrative, veçanërisht në  lidhje me çështjet e mësipërme. Si dhe ndihmon klientët në marrëdhëniet e tyre me autoritetet rregullatore dhe autoritetet e pavarura administrative.