Safety Equipment In Use

Ekipi ynë ka përvojë të gjerë mbi legjislacionin e punës dhe marrëdhëniet e punësimit, përvojë kjo e fituar gjatë viteve të angazhimit në institucionet kryesore që merren jo vetëm me hartimin e legjislacionit përkatës, por edhe me zbatimin dhe interpretimin e tij. Prandaj, Ekipi ynë mund të ndihmojë klientët për të përmbushur nevojat dhe sfidat e tyre lidhur me çështjet që lidhen me burimet njerëzore. Me fokus Klientin, ne ofrojmë jo vetëm asistencë ligjore për të gjitha aktivitetet e tyre me impakt në çështjet e marrëdhënieve të punësimit, por u sigurojmë gjithashtu përfaqësim me cilësi të lartë para gjykatave të të gjitha niveleve lidhur me mosmarrëveshjet e punësimit. Ne mund të sigurojmë edhe trajnime mbi legjislacionin në fuqi për marrëdhëniet e punës dhe aspekte të tjera lidhur me përmbushjen e standardeve në fuqi për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, sipas kërkesës dhe nevojave të klientit.