Old typewriter patent stamp. OCTOBER 1894

Ne njohim rëndësinë jetike të Pronësisë Intelektuale dhe ju mbështesim me zhvillimin, tregtimin dhe mbrojtjen e këtyre aktiveve thelbwsore. Ekspertiza jonë përfshin tërë spektrin e legjislacionit pwr Pronësisë Intelektuale, nga marrëveshjet e licencimit, partneritetet tregtare, këshilla për media sociale, mbrojtjen e markës dhe shfrytëzimin; përmes regjistrimit të markës tregtare dhe të emrit të domain-it dhe menaxhimit të portofolit.

Ne i ndihmojmë klientët tanë të zhvillojnë, mbrojnë dhe shfrytëzojnë idetë/markën e tyre dhe ofrojmë një gamw tw gjerw shërbimesh në lidhje me pronësinë intelektuale, duke dhënë këshilla në lidhje me patentat, markën tregtare, të drejtat e autorit, menaxhimin, zbatimin dhe shfrytëzimin.